Disclaimer

Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen géén rechten worden ontleend.

Laboclean alsook, eventuele, overige informatieleveranciers aan Laboclean werken met de grootste accuratesse aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Laboclean aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Laboclean aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Laboclean worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Laboclean.

 

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.

 

Voor vragen en opmerkingen over de inhoud van de website kunt u een email sturen naar: info@laboclean.nl