Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Laboclean

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere tussen Laboclean (= verkoper) en de koper gesloten koopovereenkomst of andere overeenkomst, waarvan de levering van goederen en het verrichten van diensten een element vormt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Toepasselijkheid van door de koper gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de door de koper gehanteerde voorwaarden, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.

2. Aanbiedingen/orders
2.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Orders zijn voor Laboclean eerst bindend, wanneer zij door Laboclean schriftelijk zijn bevestigd, dan wel bij feitelijke uitvoering.
2.3 Laboclean kan tot de aflevering een redelijke minimum van ordergrootte vaststellen.

3. Gewicht, kwaliteit en adviezen
3.1 Laboclean heeft het recht 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en in rekening te brengen, waarbij de metingen en de wegingen van Laboclean als bindend zullen gelden.
3.2 Behalve voor het feit dat de verkochte goederen ten tijde dat deze de fabriek of het pakhuis van Laboclean verlaten, voldoen aan de normen, die bij de verkoop van deze goederen gelden, waaronder de door de Laboclean aan de koper bekend gemaakte specificaties, verleent de Laboclean geen enkel uitgesproken of stilzwijgende garantie.
3.3 Verwerkings-, toepassings-, en andere adviezen, evenals begeleiding en instructies, leggen Laboclean geen verantwoordelijkheid op voor de uitvoering en het eindresultaat. Elke aansprakelijkheid ter zake wordt hierbij uitgesloten.

4. Prijzen
4.1 Alle prijzen gelden exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen
4.2 Indien bij het totstandkomen van de overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, dan geldt de prijs zoals vermeld in de op het tijdstip van de bestelling geldende prijscourant dan wel de circulaire.

5. Prijsverhogingen
5.1 Laboclean is gerechtigd de overeengekomen prijs van nog te leveren goederen te verhogen, na een offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst de kosten van grondstoffen of hulpmaterialen, uitgedrukt in de valuta van de overeengekomen prijs, een verhoging ondergaan.
5.2 Onder grondstoffen en hulpmateriaal worden in ieder geval verstaan: elektriciteit, goederen die Laboclean van derden betrekt, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachtkosten en assurantiepremies.
5.3 Een prijsverhoging op grond van dit artikel van meer dan 5% geeft de koper het recht de overeenkomst te beëindigen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, tot uiterlijk twee weken nadat Laboclean hem van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

6. Levering/leveringstermijnen
6.1 De levering van de goederen geschiedt franco huis tenzij sprake is van een order van gering omvang of schriftelijk anders is overeengekomen. Levering franco huis betekent nimmer meer dan dat de vracht voor de rekening van Laboclean is tot aan de kostplaats van de koper.
6.2 Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. Koper moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorgdragen. Voor het lossen van de goederen en het laden van eventuele retourvrachten zal de koper voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen ter beschikking stellen. Koper zal al het mogelijke doen om te bereiken dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het lossen der af te leveren goederen kan worden aangevangen tot een minimum wordt beperkt.
6.3 De enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn zal geen verzuim van Laboclean opleveren. Koper zal echter in dat geval gerechtigd zijn te verlangen, dat aflevering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, bij gebreke waarvan, behoudens het bepaalde artikel 12, de koper gerechtigd is eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. De koper heeft dit recht niet indien hij van zijn kant in verzuim is.
6.4 Laboclean heeft ten allen tijde het recht om de goederen onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door hem gewenste vorm te ontvangen.
6.5 Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien Laboclean daartoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.
6.6 Laboclean is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Reclames
7.1 Indien door Laboclean geleverde goederen waarneembaar niet aan de overeenkomst beantwoorden, is de koper gehouden terstond bij aflevering te reclameren en de gebreken te (doen) vermelden op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument. Reclames wegens andere gebreken dienen te geschieden terstond nadat de koper deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk twee weken na factuurdatum.
7.2 Bij gebreke van tijdige reclame verliest de koper zijn aanspraken jegens de Laboclean en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. Indien de koper in geval van tijdige reclame aantoont dat de gebreken op het moment van aflevering reeds bestonden, zal Laboclean slechts verplicht zijn aan de koper een vervangende partij ter beschikking te stellen. Naar eigen keuze van Laboclean kan Laboclean in plaats van het ter beschikking stellen van een vervangende partij aan de koper het voor deze goederen reeds betaalde bedrag terugbetalen dan wel de koper voor het voor deze goederen in rekening gebrachte bedrag crediteren.
7.3 Telefonisch reclames dienen binnen de 7.1 gemelde termijn schriftelijk te worden bevestigd, onder inzending van bewijsstukken, monsters, opgave van productienummers etc.
7.4 Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door de koper of derden.
7.5 De koper heeft niet het recht te reclameren op grond van het feit dat de door Laboclean geleverde goederen niet de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor het door hem beoogde gebruik, tenzij de koper voor of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk aan Laboclean heeft medegedeeld dat de goederen deze eigenschappen dienden te bezitten en Laboclean deze eigenschappen schriftelijk heeft gegarandeerd.

8. Betaling
8.1 Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2 Eventuele geschillen tussen de koper en Laboclean over kwaliteit of uit andere hoofde door de koper ingediende reclames geven de koper niet het recht de betaling op te schorten.
8.3 In geval van niet tijdige betaling is de koper wettelijke rente verschuldigd en is hij gehouden tot vergoeding van alle door Laboclean ter inning van openstaande rekeningen te maken buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van het achterstallige bedrag vermeerderd met de eventueel verschuldigde rente, of indien dit hoger is, een bedrag van 5700,- €
8.4 Laboclean bepaalt te allen tijden zelf aan welke openstaande vorderingen van de koper hij enige betaling toerekent.

9. Omzetbonus
Indien een omzetbonus is overeengekomen is deze eerst opeisbaar indien alle aankopen, waarover de bonus wordt toegekend, betaald zijn en koper ook al zijn overige verplichtingen is nagekomen. Laboclean is gerechtigd om al hetgeen koper aan Laboclean verschuldigd is in mindering te brengen op de bonusuitkering.

10. Emballage
Ledige emballage dient door koper direct aan Laboclean te worden gemeld, waarna Laboclean deze op haar kosten zal laten ophalen. Het gaat hierbij om de lege cans van 20 liter.

11. Risico/eigendomsvoorbehoud
11.1 Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na aflevering over op de koper.
11.2 Alle door Laboclean afgeleverde goederen blijven eigendom van Laboclean totdat de koper de koopprijs, alsmede enige andere vordering als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW heeft voldaan. Koper heeft evenwel het recht de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen of te verwerken, tenzij Laboclean schriftelijk te kennen geeft dat de koper deze goederen terstond ter beschikking van Laboclean moet stellen.
11.3 Koper verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van Laboclean een pandrecht te vestigen als bedoeld in artikel 3:239 BW op de uit de verkoop van de door Laboclean geleverde goederen voortvloeiende vorderingen op derden.

12. Zorgplicht
Koper zal de geleverde goederen steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de goederen, dan wel reputatie van de merken van de Laboclean zouden kunnen worden aangetast.

13. Aansprakelijkheid
13.1 Iedere aansprakelijkheid van Laboclean voor schade, buitencontractuele aansprakelijkheid daaronder begrepen, is beperkt tot een bedrag van tweemaal de netto factuurwaarde van de niet, niet tijdig dan wel gebrekkig geleverde goederen.
13.2 Mocht er in artikel 13.1 vervatte beperkingen van de aansprakelijkheid van Laboclean, of een beroep daarop, door de rechter niet worden aanvaard, dan is de aansprakelijkheid van de Laboclean beperkt tot schade aan de eigendommen van koper en letselschade.
13.3 Laboclean is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, waaronder mede begrepen omzetschade, winstderving en goodwill schade.
13.4 Koper vrijwaart Laboclean voor aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met de door Laboclean geleverde goederen of anderszins met de tussen koper en Laboclean gesloten overeenkomst.
13.5 Onder netto factuurwaarde wordt verstaan het voor de niet of niet deugdelijke geleverde goederen in rekening gebracht bedrag, minus emballage kosten, vóór omzetbelasting en na aftrek van kortingen.

14. Overmacht
14.1 Mocht Laboclean als gevolg van een hem niet toe te rekenen oorzaak (overmacht) niet in staat zijn om zijn leveringsverplichting te voldoen, dan zal Laboclean gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn beëindigd.
14.2 Mocht de overmacht langer dan een maand duren, dan zal zowel Laboclean als de koper gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de ander partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.
14.3 Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onlusten,brand, weeromstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie de Laboclean een en ander betrekt, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van Laboclean.
14.4 Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van Laboclean onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.
14.5 Het hiervoor bepaalde geldt ook indien er sprake is van omstandigheden, welke te wijten zijn aan het personeel van Laboclean.

15. Ontbinding
15.1 Laboclean is gerechtigd om, zonder dat ter zake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde goederen terug te nemen indien:
a) de koper achterstallig is met de betaling van de koopprijs of van enig ander bedrag dat hij de aan Laboclean is verschuldigd.
b) hij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt.
15.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst op de gronden vermeld in het vorige lid, wordt elke vordering, die Laboclean op de koper mocht hebben, terstond in zijn geheel opeisbaar.
15.3 In geval van faillissement dan wel surséance van betaling van de koper is Laboclean gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig voor het niet uitgevoerde gedeelte te beëindigen, Artikel 15.2 is van overeenkomstige toepassing.
15.4 Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het recht van de beëindigde partij op volledige vergoeding van door hem geleden schade.

16. Geschillen
16.1 Op alle met  Laboclean gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.
16.2 De bepalingen van de Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijk zaken (LUVI, ’s Gravenhage 1 juli 1964) en het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (CISG, wenen 11 april 1980) zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
16.3 Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.